Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży (sklep - online)

 

§1 Zakres obowiązywania i uwagi ogólne

 

 1. Poniższe ogólne warunki sprzedaży obowiązują przy wszystkich zamówieniach w sklepie internetowym firmy HOLMER Maschinenbau GmbH, reprezentowanej przez prezesa spółki Daniel Tragus, Regensburger Str. 20 D-84069 Schierling/Eggmühl, zwanej dalej “Holmer“
 2. Odnośnie stosunków handlowych pomiędzy Holmer i klientem obowiązują wyłącznie wymienione poniżej ogólne warunki sprzedaży.

 

§2 Zawarcie umowy

 1. Oferta towarowa w sklepie internetowym stanowi tylko niewiążące wezwanie skierowne do klienta, żeby złożył firmie Holmer ofertę zawarcia odpowiedniej umowy kupna.
 2. Poprzez kliknięcie ikonki „zamów teraz z obowiązkiem zapłaty“ klient składa wiążącą ofertę. Po wpłynięciu zamówienia w firmie Holmer klient otrzymuje automatycznie wygenerowany e-mail, w którym Holmer potwierdza złożenie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie znaczy jeszcze, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 3. Skuteczna umowa kupna zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Holmer wyraźnie potwierdzi przyjęcie zamówienia klienta do realizacji lub gdy Holmer - bez wcześniejszego wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia - wyśle towar do klienta.

 

§3 Ceny

Ceny podane w sklepie internetowym zawierają ustawowy podatek VAT.
Podane ceny to ceny końcowe, do których doliczany jest koszt przesyłki. Od wartości zamówienia powyżej 50 € dostawa jest gratis.

 

§4 Dostawa, zastrzeżenie własności

 1. Czas dostawy wynosi z reguły 5 dni po wpływie pieniędzy lub w przypadku płatności za pobraniem 5 dni po potwiedzeniu zlecenia. Holmer zastrzega sobie ewentualny odmienny czas dostawy w przypadku każdego produktu, podany w sklepie internetowym.
 2. Do momentu uiszczenia pełnej ceny kupna towar pozostaje własnością firmy Holmer.

 

§5 Prawo zatrzymania, potrącenie

 1. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w przypadku wierzytelności wzajemnej, która wynika z tego samego stosunku umownego z Holmer.
 2. Klient może rozliczać tylko z prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami wzajemnymi lub roszczeniami niezaprzeczanymi przez firmę Holmer.

 

 

§6 Uszkodzenia w czasie transportu

Jeżeli towar zostaje dostarczony z wyraźnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, klient powinien takie usterki możliwie natychmiast zareklamować u doręczyciela i skontaktować się niezwłocznie z firmą Holmer. Zaniedbanie reklamacji lub podjęcia kontaktu nie ma żadnych konsekwencji odnośnie ustawowych roszczeń klienta i odnośnie ich realizacji, w szczególności odnośnie jego praw dotyczących gwarancji, ale pomoże firmie Holmer w dochodzeniu jego własnych roszczeń wobec przewoźnika lub z zakresu ubezpieczenia transportowego.

 

§7 Gwarancja

Holmer odpowiada za wady fizyczne rzeczy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy (§ § 433 kolejne BGB / „BGB“ -niemiecki Kodeks cywilny/), o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

W przypadku wad firma Holmer świadczy według swojego wyboru gwarancję przez naprawę lub dostawę zastępczą (dodatkowe świadczenie uzupełniające z tytułu umowy).

Jeżeli nie uda usunąć się wady, klient może według własnego wyboru zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Usuwanie wady uważa się za nieudane po bezskutecznej drugiej próbie, jeżeli w szczególności z rodzaju rzeczy lub rodzaju wady, lub z pozostałych okoliczności nie wynika nic innego. W wypadku naprawy Holmer nie musi ponosić zwiększonych kosztów, które powstały wskutek przewiezienia towaru w inne miejsce niż miejsce wykonania, jeżeli przewóz nie jest zgodny z przeznaczeniem towaru.

§8 Odpowiedzialność

 1. Holmer odpowiada nieograniczenie w wypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa oraz według przepisów niem. Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Za szkody na osobie będące wynikiem narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Holmer odpowiada też w przypadku lekkiego niedbalstwa.
 2. O ile dotyczy to istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność firmy Holmer w przypadku lekkiego niedbalstwa ogranicza się do szkody typowej dla umowy, przewidywalnej. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których spełnienie umożliwia w ogóle dopiero przepisowe wykonanie umowy i odnośnie których strona umowy może ufać, że zostaną regularnie wykonane (wymagania podstawowe).
 3. W wypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkód przewidywalnych podczas zawarcia umowy, z powstaniem których trzeba się typowo liczyć. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje też odnośnie osób działających w imieniu firmy Holmer.

 

§9 Wybór prawa, miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu

 1. Odnośnie umów pomiędzy Holmer i klientem zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. Podkreśla się wyraźnie, że postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie mają zastosowania.
 2. Miejsce wykonania wszystkich świadczeń z istniejących stosunków handlowych z Holmer oraz właściwość miejscowa sądu znajduje się tam, gdzie jest siedziba firmy Holmer, o ile klient nie ma oznaczonej ogólnej właściwości sądu w Niemczech lub w UE lub miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu klienta w chwili wniesienia oskarżenia jest nieznane. Nie narusza to jednak prawa do wniesienia powództwa w innym sądzie właściwym ustawowo.

 

* W tym VAT,dostawa